Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów


Zapora "ghostwriting" i "guest authorship" jako wyraz rzetelności naukowej
Według definicji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z „ghostwriting” mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia w sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

W związku z powyższym redakcja Combustion Engines zwraca się do autorów prac zbiorowych z uprzejmą prośbą o podawanie w odsyłaczach informacji o merytorycznym wkładzie poszczególnych współautorów prac i ewentualnie o osobach i instytucjach przyczyniających się do powstania publikacji.

 

Za prawdziwość podanych informacji dotyczących wkładu poszczególnych współautorów odpowiada autor wiodący.