Wniosek członkowski


Aktywowanie członkostwa

1. Aktywowanie członkostwa następuje w wyniku przesłania na adres Towarzystwa – PTNSS ul. Sarni Stok 93, 43-300, Bielsko-Biała – wypełnionych dokumentów:
a) deklaracji członkostwa
b) ankiety osobowej
oraz wpłacenia na konto Towarzystwa – 92 1240 6449 1111 0000 5290 4552 BANK PEKAO SA o/Bielsko-Biała - wpisowego w wysokości: 50,00 złotych (pięćdziesięciu zł).

 

2. Aktywne członkostwo trwa 12 miesięcy danego roku kalendarzowego a w przypadku wstąpienia do Towarzystwa w ciągu roku, począwszy od daty uchwały Zarządu przyjmującej kandydata do Towarzystwa do końca tego roku. Przedłużenie członkostwa na następny rok jest uwarunkowane wpłaceniem składki rocznej, lub składek miesięcznych w ilości odpowiadającej przynależności w pierwszym roku, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku. Niedotrzymanie tego terminu powoduje skreślenie z listy członków i ewentualnie konieczność powtórzenia całej procedury wstępowania do Towarzystwa.

 

3. Wysokość składki członkowskiej miesięcznej/rocznej jest umowna i zależy od osobistej deklaracji Członka, nie może być jednak niższa niż 10,00 zł miesięcznie lub 120,00 zł rocznie. Wysokość zadeklarowanej składki jest poufna i dostępna jedynie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Składka członkowska może być wpłacana w ratach miesięcznych, kwartalnych lub raz w roku wg uznania Członka. Apelujemy do Członków znajdujących się w lepszej sytuacji materialnej o hojniejsze wspieranie potrzeb Towarzystwa, jednocześnie informując, że wysokość zadeklarowanej składki może być zmieniona z inicjatywy Członka w następnym roku członkostwa, na podstawie nowej deklaracji.

 

4. Dla usprawnienia procedury aktywacji członkostwa w kolejnych latach oraz uniknięcia przez Członków kłopotliwych przeoczeń, Zarząd zwraca się do wszystkich Członków z prośbą o zlecenie regulowania składek członkowskich swoim bankom lub płatnikom (zakładom pracy). Do przesyłanej deklaracji członkostwa, ankiety i deklaracji składek prosimy dołączyć odpowiednią kserokopię powyższego zlecenia.

 

5. Informujemy jednocześnie, że każdy aktywny Członek Towarzystwa będzie bezpłatnie otrzymywał czasopismo Combustion Engines wydawane przez Towarzystwo.

 

6. Korespondencja między władzami Towarzystwa a Członkami będzie się opierała na łączności elektronicznej. Prosimy zatem o uwagę przy wypełnianiu ankiety w tym zakresie i zapewnienie sobie łączności e-mail’owej osobistej, służbowej lub koleżeńskiej.


Podstawowe zasady członkostwa reguluje Statut Towarzystwa. Jednak dla usprawnienia naszej wspólnej działalności niezbędne są  rozwiązania szczegółowe określone przez Zarząd w dniu 21 lutego 2003 r. Zarząd podejmując te ustalenia zdaje sobie sprawę z pewnych niedogodności i obciążeń finansowych dotykających Członków Towarzystwa, zwraca się więc do wszystkich zainteresowanych o zrozumienie niezbędnych potrzeb związanych z uruchomieniem i podstawową działalnością Towarzystwa.