Tezy programowe 2014 - 2018


IX Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
w dniu 8 grudnia 2014 r. w Warszawie

 

TEZY PROGRAMOWE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SILNIKÓW SPALINOWYCH

NA LATA 2014 – 2018


1. W czasie minionej kadencji nastąpił dynamiczny postęp w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych polskich specjalistów z dziedziny silników spalinowych – liczne tytuły naukowe profesora oraz stopnie doktora habilitowanego i doktora. To w znacznym stopniu skutek integracji środowiska naukowego. W kolejnej kadencji Zarząd planuje zintensyfikowanie działań dotyczących integracji środowiska, w tym organizowanie imprez naukowych: kongresu, konferencji i sympozjów, a także seminariów i konsultacji naukowych dla kandydatów do podnoszenia kwalifikacji naukowych. Podnoszeniu naukowych i zawodowych kwalifikacji kadr służy też wydawanie kwartalnika „Combustion Engines” oraz innych czasopism naukowo-technicznych, w które jest zaangażowane Towarzystwo. Ważną rolę w popieraniu rozwoju młodych kadr naukowych spełnia przyznawana corocznie nagroda im. Prof. Zygmunta Szlachty za najlepszą pracę doktorską. Zarząd przywiązuje dużą wagę do rozpowszechniania standardów w naukach, związanych z silnikami spalinowymi, traktując to również jako działalność edukacyjną Towarzystwa, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej jakości zarówno merytorycznej, jak i formalnej w działalności naukowo-technicznej.

 

2. Szczególna rola w integracji środowiska Członków Towarzystwa oraz podnoszeniu ich kwalifikacji naukowych i zawodowych spoczywa na kwartalniku „Combustion Engines”. Zarząd przywiązuje dużą wagę do wydawania Kwartalnika. W kolejnej kadencji planuje się podniesienie prestiżu Kwartalnika i doprowadzenie go do jak najwyższej pozycji na liście czasopism naukowo-technicznych.

 

3. Kolejne edycje Międzynarodowego Kongresu Silników Spalinowych potwierdziły słuszność podjęcia przez Towarzystwo tej inicjatywy. W czerwcu 2015 r. odbędzie się VI Kongres. Zarząd uważa, że ze względu na konieczność podtrzymania osiągniętego międzynarodowego prestiżu Kongresu oraz roli, jaką odgrywa on w życiu naukowym, jest celowe utrzymanie dotychczasowego dwuletniego cyklu organizowania Kongresu.

 

4. Jednym z priorytetowych celów PTNSS w kolejnej kadencji jest zorganizowanie w latach 2017-18 Światowego Kongresu SAE, którego głównym organizatorem i partnerem byłoby Towarzystwo.

 

5. Zarząd popiera inicjatywy organizowania wielu innych imprez naukowych przez lokalne ośrodki w Polsce. Te konferencje, sympozja i seminaria mają już ugruntowaną tradycję i spełniają ważną rolę w integracji Członków Towarzystwa oraz umożliwiają wymianę doświadczeń naukowo-technicznych. Zarząd planuje dalsze wspieranie lokalnych inicjatyw naukowych poszczególnych ośrodków.

 

6. Doświadczenia z funkcjonowania nowych zasad centralnego sterowania nauki w Polsce wskazują, że nauki techniczne, szczególnie blisko związane z praktyką, są w sytuacji znacznie mniej korzystnej niż nauki podstawowe. Stanowi to poważne zagrożenie w rozwoju tych nauk, a nauki związane z silnikami spalinowymi zaliczają się właśnie do nauk praktycznych. Zarząd stawia sobie za zadanie wykorzystywanie prestiżu i autorytetu Członków Towarzystwa do zapewnienia naukom związanym z silnikami spalinowymi pozycji, na którą zasługują za swoje dotychczasowe osiągnięcia. W związku z tym jest konieczne:

- prowadzenie działalności opiniotwórczej w zakresie prac naukowo-badawczych, projektów przemysłowych i przepisów związanych z budową i eksploatacją silników spalinowych,
- propagowanie wyników prac naukowych i inżynierskich oraz uczestnictwo Członków PTNSS w pracach i forach dyskusyjnych,
- lobowanie krajowych osiągnięć w instytucjach centralnych i środkach masowego przekazu,
- prowadzenie własnej działalności wydawniczej i reklamowej,
- organizowanie konferencji naukowo-technicznych, wystaw przemysłowych, tworzenie klastrów tematycznych oraz szkół naukowych.

 

7. Zarząd widzi celowość zintensyfikowania współpracy kadry naukowej, szczególnie wywodzącej się z uczelni, z podmiotami gospodarczymi. Dotychczasowe doświadczenia współpracy pracowników naukowych z uczelni z instytutami badawczymi wskazują na skuteczność takich przedsięwzięć. Jest celowe bardziej odważne rozszerzenie takiej współpracy również z ośrodkami przemysłowymi oraz eksploatatorami obiektów technicznych związanych z silnikami spalinowymi.

 

8. Konieczne jest rozwijanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, zarówno krajowymi (np. NOT, SIMP, PTNM, PNTTE), jak i zagranicznymi (m.in. SAE).

 

9. Zmiany pokoleniowe są niezbędną częścią działalności Towarzystwa. Zarząd widzi konieczność aktywizowania działalności młodych Członków w pracach PTNSS w postaci m.in.: członkostwa we władzach oraz regionalnych strukturach, a także organizowania kongresów, konferencji i seminariów.