Adres strony www:


 www.combustion-engines.eu

 

Procedura recenzowania artykułów


Wprowadzenie
Wydawca i redakcja czasopisma „Combustion Engines” uważają, iż rzetelne recenzowanie artykułów naukowych w znacznym stopniu wpływa na poziom uprawiania nauki, co jest podstawą kultury akademickiej i źródłem autorytetu społecznego środowisk naukowych w społeczeństwie. Pragnąc zachować praktykę recenzowania oraz procedury opiniowania artykułów naukowych na najwyższym poziomie poniżej zamieszczono najważniejsze zasady postępowania recenzyjnego czasopisma „Combustion Engines”, które są zgodne ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.


Dobór recenzentów
1. W zależności od tematyki artykułu naukowego redakcja zwraca się do wybranych recenzentów kierując się przede wszystkim ich kompetencją oraz doświadczeniem w danej dziedzinie.
2. Wyznacznikiem kompetencji potencjalnego recenzenta jest nie tylko jego wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, lecz także jego reputacja, świadcząca o rzetelności recenzenta.


Niezależność opinii recenzentów
1. Redakcja nie sonduje opinii recenzenta, ani nie konsultuje z nim treści recenzowanego artykułu w okresie poprzedzającym przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania.
2. Przyszły recenzent ma jeszcze przed otrzymaniem artykułu możliwość powiadomienia redakcji czy będzie mógł podjąć się jego recenzowania i w jakim terminie.
3. Podstawą decyzji przyszłego recenzenta, czy będzie mógł podjąć się recenzowania artykułu w określonym terminie, jest krótka informacja o zawartości (spis treści, wstęp, streszczenie) i objętości artykułu, który ma recenzować, przekazane przez redakcję.
4. Kandydat na recenzenta ma pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu do recenzji.
5. Redakcja nie przesyła recenzentowi całości artykułu w momencie składania propozycji wykonania recenzji.


Zasada podwójnej anonimowości w postępowaniu recenzyjnym
1. W trosce o zachowanie najwyższej rzetelności i obiektywizmu recenzowanych artykułów redakcja stosuje zasadę podwójnej anonimowości w postępowaniu recenzyjnym (double-blind review proces).
2. Autor / Autorzy przesyłają do redakcji swoje prace w pliku, natomiast do recenzenta trafia plik pozbawiony wszelkich danych identyfikacyjnych, a także spisu literatury oraz odnośników do wcześniejszych prac własnych.


Konflikt interesów w postępowaniu recenzyjnym
1. Redakcja czasopisma dba, by recenzent i autor recenzowanego dzieła nie byli w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych, bądź bliskiej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Ponadto, aby recenzent nie pozostawał w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanego artykułu.
2. Przełożony nie powinien recenzować prac swojego podwładnego. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest bardzo wąskie.


Poufność w procedurach recenzyjnych
1. W trakcie procesu recenzyjnego – do czasu przygotowania końcowej recenzji – treść i konkluzje recenzji pozostają niejawne dla osób postronnych. Prawo do informacji przysługuje jedynie redaktorowi naczelnemu czasopisma.
2. Po zgromadzeniu i przyjęciu przez redaktora naczelnego czasopisma kompletu recenzji, poinformuje on wszystkie osoby, które władne będą podejmować decyzję w ramach danego postępowania recenzyjnego, o konkluzjach recenzji, a zwłaszcza o istotnych zarzutach, jakie pojawiają się w recenzjach, w tym także w recenzjach pozytywnych.
3. Jeśli autor recenzji wyrazi takie życzenie, będzie miał prawo do zachowania jego nazwiska do wiadomości gremium decyzyjnego.
4. Recenzje naukowe w sferze objętej nadzorem władz publicznych są jawne. Nie oznacza to jednak jawności wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego. Wszystkie biorące w nim udział osoby zobowiązane są do zachowania dyskrecji w zakresie informacji poufnych, do których uzyskały dostęp, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby stać się przedmiotem zniekształcających je plotek i ekscytacji w środowisku naukowym.


Przypadki sporne w postępowaniu recenzyjnym
1. W przypadkach spornych lub skomplikowanych redakcja powoła dodatkowych recenzentów oraz będzie należycie respektować opinie wszystkich recenzentów.
2. Otrzymanie recenzji negatywnych w liczbie stanowiącej większość zamówionych recenzji będzie skutkować dyskwalifikacją przedmiotu recenzji. Natomiast gdy liczba negatywnych recenzje stanowi połowę wszystkich pozyskanych na danym etapie recenzji lub też stanowią mniejszość, lecz jest ich więcej niż jedna – redakcja powoła dodatkowego recenzenta.
3. W przypadku, gdy recenzje zostały zaakceptowane, ich konkluzje nie będą ignorowane. Dopuszcza się jednak obronę swych tez przez autora recenzowanego artykułu, jeśli zdoła on w sposób przekonujący wykazać bezzasadność głównych zarzutów recenzenta.
4. Zalecenia recenzenta (recenzentów), aby artykuł podlegający recenzowaniu został w określony sposób poprawiony, zostaną rozważone przez redakcję i skonsultowane z autorem artykułu. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji artykułu.


Nieprawidłowości i nadużycia w procedurach recenzyjnych
1. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących możliwych nieprawidłowości bądź nadużyć redakcja podejmie kroki służące ich wyjaśnieniu jeszcze przed zakończeniem procedury recenzyjnej.
2. W sytuacji stwierdzenia naukowej nierzetelności zostanie – w stosunku do osób winnych – zakończona procedura recenzyjna konkluzją negatywną.
3. Jeżeli w trakcie procesu recenzyjnego zaistnieją pomówienia i oszczerstwa krzywdzące autora recenzowanego artykułu, redakcja podejmie wszelkie możliwe kroki w celu oczyszczenia pokrzywdzonego z niesłusznie postawionych mu zarzutów, podając to do publicznej wiadomości..


Copyright
Razem z wersją drukowaną autor proszony jest o przesłanie do Wydawcy oświadczenia, że składa przedłożoną wersję do druku, przekazuje zbywalne prawa autorskie na rzecz Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz, że praca nie była wcześniej publikowana, a także, iż nie narusza ona praw autorskich innych osób. Ponadto autor oświadcza, że zapoznał się z powyższymi zapisami i je akceptuje, a przesyłany manuskrypt spełnia przyjęte standardy poprawności i rzetelności naukowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do demaskowania i dokumentowania wszelkich przejawów naruszenia standardowych zasad etyki obowiązującej w nauce oraz zobowiązuje się powiadomieć odpowiednie podmioty w przypadku naruszenia tych zasad.