Apel w sprawie składek członkowskich


Uczestnicy VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTNSS, w dniu 24 listopada 2006 roku, podjęli uchwałę w sprawie składek członkowskich o następującej treści:

"Biorąc pod uwagę celowość kontynuowania dalszej działalności wydawniczej redakcji periodyku Silniki Spalinowe a w szczególności kontynuowania nieodpłatnego zaopatrywania Członków Towarzystwa w poszczególne egzemplarze tego czasopisma, uchwala się najniższą składkę członkowską Członków Zwyczajnych na poziomie 120,00 rocznie (10,00 zł miesięcznie). Jednocześnie Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Towarzystwa do obniżenia tej składki do poziomu 60,00 zł rocznie (5,00 zł miesięcznie), a nawet jej całkowitego zawieszenia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej członków (studentów, emerytów, rencistów itp.), którzy zwrócą się w tej sprawie z odpowiednio umotywowanym wnioskiem."

                                                          

Uczestnicy VI Walnego Zebrania PTNSS (24.11.2006)