X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


 

Porządek X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

1. Otwarcie Zebrania
2. Przedstawienie porządku Zebrania
3. Powołanie Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu
5. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu
9. Ogłoszenie list wyborczych – zgłoszenia kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023
10. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami na funkcję Prezesa Zarządu
11. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami na członków Zarządu
12. Wybór delegatów do zatwierdzania sprawozdań finansowych i podziału zysku Towarzystwa
13. Przedstawienie Tez programowych na lata 2019-2023 i dyskusja
14. Głosowanie i przyjęcie Uchwały nad tezami programowymi Towarzystwa na lata 2019-2023
15. Wolne wnioski
16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – ogłoszenie wyników wyborów
17. Zamknięcie Zebrania