Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Tekst jednolity z poprawkami obowiązujący od 9.12.2022

 

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SILNIKÓW SPALINOWYCH

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolną, samorządną organizacją osób zajmujących się tematyką silników spalinowych.

§ 2

Towarzystwo działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 3

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

1) popieranie i rozwijanie działalności naukowej i technicznej w zakresie silników spalinowych;
2) organizowanie działalności integrującej krajowe i zagraniczne środowisko przemysłowe i naukowo-dydaktyczne związane z silnikami spalinowymi, propagującej wyniki jego pracy i stanowiącej forum dyskusyjne; cele te mają być osiągane m.in. dzięki:
    a) organizowaniu konferencji naukowo–technicznych,
    b) organizowaniu szkół naukowych,
    c) prowadzeniu działalności wydawniczej,
    d) prowadzeniu działalności reklamowej;
3) prowadzenie działalności opiniotwórczej w zakresie związanym z silnikami spalinowymi;
4) prowadzenie działalności konsultingowej w zakresie związanym z silnikami spalinowymi;
5) prowadzenie działalności wspierającej rozwój młodych kadr naukowych i inżynierskich związanych z silnikami spalinowymi.

 § 7

1. Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków. Towarzystwo może również zatrudniać pracowników.
2. Do realizacji celów Towarzystwa są wykorzystywane środki finansowe pozyskiwane z dochodów Towarzystwa.

  § 8

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności organizacji profesjonalnych według PKD 94.12. Z.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy złożą pisemną deklarację, uzyskają rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, wpłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Towarzystwa.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa z biernym i czynnym prawem wyborczym do wszystkich organów Towarzystwa,
2) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Towarzystwa,
3) żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw,
4) przeglądania protokołów z Walnych Zebrań Członków Towarzystwa i sprawozdań finansowych,
5) przeglądania rejestru członków Towarzystwa,
6) uzyskiwania informacji o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa

7) wyróżnień dyplomami i odznaczeniami oraz nagród za aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Towarzystwa, zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa i zadeklarują pomoc materialno–finansową dla Towarzystwa.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestnictwa bezpośrednio lub przez swych delegatów w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,
2) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Towarzystwa,
3) korzystania z innych uprawnień przewidzianych przez Zarząd Towarzystwa,
4) wyróżnień dyplomami i odznaczeniami oraz nagród za aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 14

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa osobom, których dorobek stanowi szczególny wkład w realizację celów statutowych Towarzystwa.

§ 15

Członkowie honorowi mają prawo do:
1) uczestnictwa bezpośrednio lub przez swych delegatów w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,
2) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Towarzystwa,
3) korzystania z innych uprawnień przewidzianych przez Zarząd Towarzystwa,
4) wyróżnień dyplomami i odznaczeniami oraz nagród za aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 16

Członkowie honorowi mogą być równocześnie członkami zwyczajnymi z pełnymi prawami i obowiązkami.

§ 17

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3) godne reprezentowanie Towarzystwa,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 18

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Towarzystwa w wypadku:
    a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
    b) nie brania udziału w działalności statutowej Towarzystwa przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
    c) działania na szkodę Towarzystwa,
3) śmierci członka,
4) utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
5) rozwiązania się Towarzystwa.
2. Skreślony z listy członków ma prawo odwołać się w terminie 30 dni do Zarządu Towarzystwa i popierać swoje odwołanie. Zarząd Towarzystwa powinien rozpatrzyć odwołanie na najbliższym Zebraniu Zarządu. Decyzja Zarządu Towarzystwa jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
2) Zarząd Towarzystwa;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
4. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym członków Towarzystwa,
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na 4 lata.
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na 2 lata.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Towarzystwa;
2) rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Towarzystwa;
4) wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa;
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
7) ustalanie wysokości i trybu wpłacania wpisowego;
8) nadawanie honorowego członkostwa Towarzystwa;
9) podejmowanie uchwał w postępowaniu odwoławczym o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej;
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
2. Zebranie Delegatów rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe oraz dokonuje podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto. Delegaci, w liczbie 3 osób wybierani są przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa na okres kadencji Zarządu.

§ 22

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 23

1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa Zarządu Towarzystwa i członków Zarządu Towarzystwa.
2. Prezesa Zarządu Towarzystwa wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa spośród członków Towarzystwa.
3. Członków Zarządu Towarzystwa, wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w liczbie od 6 do 16.
4. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie: Wiceprezesów Zarządu Towarzystwa w liczbie od 1 do 3, Sekretarza Zarządu Towarzystwa i Skarbnika Zarządu Towarzystwa.
5. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa z tym, że jednym z członków jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.

§ 24

Zebrania Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 25

1. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania plus jeden członek, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zasady dotyczące przeprowadzania głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej są uregulowane w Regulaminie Zarządu

§ 26

W okresie między posiedzeniami Zarządu Towarzystwa jego uprawnienia przysługują Prezesowi Zarządu, za wyjątkiem uprawnień wynikających z §27 pkt.1.

§ 27

Do zadań Zarządu Towarzystwa należy kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa, w szczególności:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
5) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa;

6) umarzanie zaległych składek, zwalnianie z opłaty wpisowego lub składek członków Towarzystwa;
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
8) składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
9) zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Towarzystwa;
10) przyznawanie wyróżnień i nagród za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa.

§ 28

1. Członek Zarządu Towarzystwa może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Towarzystwa, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Towarzystwa podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu plus jeden członek, uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony lub odwołany członek Zarządu Towarzystwa ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o 
zawieszeniu lub odwołaniu i popierać swoje odwołanie na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno rozpatrzyć odwołanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Decyzja Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest ostateczna.

4. Zawieszenie członka Zarządu Towarzystwa nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
5. Na miejsce odwołanego członka Zarządu Towarzystwa lub na okres zawieszenia członka Zarządu Towarzystwa wchodzi członek Towarzystwa, który podczas wyboru członków Zarządu Towarzystwa uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
6. Liczba uzupełnionych członków Zarządu Towarzystwa nie może przekroczyć 1/3 składu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy m.in.:
1) przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Towarzystwa;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w wypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia;
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa;
4) stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa lub o zwołanie posiedzenia Zarządu Towarzystwa w wypadku stwierdzenia działań Zarządu Towarzystwa, niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Towarzystwa.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ma prawo uczestniczyć we
wszystkich zebraniach Zarządu Towarzystwa i komisji problemowych.

§ 30

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Decyzja Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest ostateczna,
3. Zawieszenie członka Komisji rewizyjnej nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
4. Na miejsce usuniętego członka Komisji Rewizyjnej lub na okres zawieszenia członka Komisji rewizyjnej wchodzi członek Towarzystwa, który podczas wyboru członków Komisji Rewizyjnej uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
5. Liczba uzupełnionych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 składu.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 31

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa mogą być przyznawane wyróżnienia dyplomami lub odznaczeniami i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

§ 32

1. W wypadku naruszenia postanowień lub uchwał Władz Towarzystwa Zarządowi Towarzystwa przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres do 6 miesięcy;
4) skreślenia z listy członków Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu Towarzystwa o ukaraniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały. Uchwała Zarządu Towarzystwa jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze

§ 33

1. Majątek Towarzystwa może składać się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
2. Majątek Towarzystwa powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) darowizn i zapisów;
3) dotacji;
4) dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa;
5) innych dochodów.

§ 34

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw są wymagane podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa spośród następujących osób: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie członków Towarzystwa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków w pierwszy terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 36

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa poprzedza uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, o przeznaczeniu majątku Towarzystwa po jego rozwiązaniu.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 37

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2001 r.

Title
.