Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Historia i koncepcja wydawnicza

 

Miłym akcentem „Sympozjum Silników Spalinowych” zorganizowanego, w Poznaniu w dniu 2.06.2003 r., przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Poznaniu, przy współudziale firmy H. Cegielski Poznań SA i Politechniki Poznańskiej, było podpisanie porozumienia o przejęciu przez PTNSS praw do wydawania czasopisma „Silniki Spalinowe”. To bardzo zasłużone czasopismo naukowe, stanowiące od wielu lat forum publikacji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu silników spalinowych, było w ostatnim okresie wydawane przez firmę H. Cegielski Poznań SA. W wyniku inicjatywy Zarządu PTNSS zostały podjęte negocjacje z dotychczasowym wydawcą, w wyniku których zawarto umowę o przejęciu praw do wydawania tego pisma przez PTNSS, przy zachowaniu określonych warunków. Jedno z ważniejszych ustaleń  dotyczy prezentacji materiałów w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej, co powinno sprzyjać promocji za granicą wyników badań i opracowań wykonanych w kraju. Zakłada się, że pismo to będzie umożliwiało głównie prezentację osiągnięć licznej kadry młodych naukowców i specjalistów z zakresu silników spalinowych.

Porozumienie o przejęciu praw do wydawania pisma przez PTNSS podpisali: ze strony firmy H. Cegielski Poznań SA – wiceprezes Zarządu, dyrektor techniczny – mgr inż. Andrzej Czarnecki oraz wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy – mgr Roman Jankowiak,  a ze strony Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych – prezes Zarządu – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz.

 

A. Koncepcja merytoryczna

Czasopismo ma charakter naukowo-techniczny; redakcja będzie się starała zapewnić jego wysoki poziom naukowy.
Pismo obejmuje swym zakresem problemy dotyczące silników cieplnych, tłokowych lub beztłokowych, których zasada pracy opiera się na przetwarzaniu energii pierwotnej w energię cieplną a następnie w energię mechaniczną.
Obszarem zainteresowania pisma są problemy naukowo-badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne oraz eksploatacyjne (głównie w aspekcie znaczenia dla konstrukcji i rozwoju).
Uwzględniane będą zagadnienia określające kierunki rozwoju silników w bliższej i dalszej przyszłości (artykuły prognostyczne), szczególnie w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i energetycznym.
Pismo będzie dążyło do publikowania opracowań posiadających cechy nowości (naukowej, technicznej), ale będzie uwzględniało również opracowania historyczne lub przeglądowe mające istotne walory poznawcze i dydaktyczne. Co pewien czas przewiduje się publikację materiałów syntetycznych dotyczących wybranych zagadnień badawczych, konstrukcyjnych lub eksploatacyjnych.
Zadaniem pisma jest pomoc w śledzeniu przemian konstrukcyjnych (publikowanie opisów najnowszych konstrukcji i konstrukcji o znaczącej innowacyjności) oraz rozwoju naukowo-badawczego (informacje o pracach badawczych, istotnych publikacjach w innych czasopismach lub wydawnictwach, pracach promocyjnych).
Pismo – jak dotychczas – będzie kierowane do kadry technicznej i konstrukcyjnej krajowego zaplecza produkcyjnego i badawczego silników spalinowych. W większym stopniu niż do tej pory pismo będzie kierowane do kadry naukowo-badawczej uczelni technicznych oraz studentów wyższych lat studiów o specjalności Silniki Spalinowe lub pokrewnych.

B. Koncepcja edytorska

Pismo będzie się ukazywać jako kwartalnik; nie wyklucza się wydawania numerów łączonych oraz numerów specjalnych.
Objętość pojedynczego numeru przewiduje się na ok. 56-64 stron w formacie A4, początkowo w nakładzie ok. 500 egz.
Zostanie zachowane dotychczasowe liternictwo okładki i w winiecie tytułowej oraz numeracja serii wydawniczej.
Artykuły i opracowania będą kwalifikowane do druku na podstawie oceny własnej Komitetu Redakcyjnego oraz recenzji uznanego specjalisty krajowego lub zagranicznego.
Komitet Redakcyjny będzie dążył do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego pisma.
Artykuły publikowane mogą być nadesłane lub zamawiane przez Komitet Redakcyjny.
Komitet Redakcyjny będzie dokładał starań, aby publikowane materiały były zróżnicowane merytorycznie i mogły przyciągnąć szerszy krąg odbiorców. Nie wyklucza się wydawania zeszytów tematycznych oraz zeszytów konferencyjnych pod wspólnym podtytułem.
Pismo będzie wydawane dwujęzycznie (w języku polskim i angielskim), dwuszpaltowo. Podpisy pod rysunkami i tabelami będą też dwujęzyczne.
Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów autorskich ze względu na niedochodowy charakter pisma.
Autorzy opracowań głównych dostarczają teksty w języku polskim i angielskim. Krótkie teksty o charakterze informacyjnym lub lokalnym będą przedstawiane tylko w języku polskim.
Dostarczany do Redakcji materiał ilustracyjny musi być wyraźny, jednoznaczny, czytelny, o dobrej jakości.
Publikowane materiały powinny mieć charakter opracowania naukowego lub inżynierskiego z zachowaniem odpowiedniego warsztatu i strony edytorskiej (poprawność językowa, zgodność tytułów z treścią, zwartość merytoryczna, spójność logiczna, zachowane zasady cytowania, właściwe odwołania do literatury);
Redakcja będzie zwracała uwagę na przestrzeganie praw autorskich przez autorów nadsyłanych materiałów (oświadczenie o oryginalności i prawach do ilustracji).

 

Artykuły przedstawiane są w działach:
Badania/Research – nauka, badania,
Konstrukcja/Design – nowoczesne konstrukcje,
Metodologia/Methodology – metody badawcze i pomiarowe, metodyka;
Historia/History – opracowania historyczne i przeglądowe;
Produkcja/Production – technika i technologia wytwarzania;
Paliwa/Fuels – paliwa i źródła energii;
Aktualności/News – informacje i doniesienia agencyjne oraz informacje z prasy zagranicznej;
Personalia/Personalies –  informacje o ludziach w branży silnikowej, biogramy,
Organizacje/Organisations – informacje o organizacjach naukowych i technicznych w branży silnikowej;
Konferencje/Conferences – zawiadomienia o ważniejszych konferencjach, ich programie; omówienia artykułów konferencyjnych (skróty ważniejszych);
Wydawnictwa i recenzje/Edytorials and opinions – informacje wydawnicze i recenzje wydawnictw zwartych i prac promocyjnych;
Bibliografia/Bibliography – noty bibliograficzne artykułów publikowanych w numerze, ważniejszych prac promocyjnych i krótkie omówienia ważniejszych wydawnictw zagranicznych (hasłowe)

 

Artykuły będą zawierały informacje o autorze i adresy.
Artykuły powinny posiadać słowa kluczowe.
Redakcja nie odpowiada za treść merytoryczną i poglądy autora; za naruszenie praw autorskich osób trzecich pełną odpowiedzialność ponoszą autorzy, którzy to deklarują na piśmie.

Wydawca odpłatnie udostępnia łamy pisma dla celów reklamowych; reklamy dotyczą urządzeń i zagadnień związanych tematycznie z branżą silników spalinowych.

Title
.