Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Aktywowanie członkostwa

1. Aktywowanie członkostwa następuje w wyniku przesłania na adres Towarzystwa sekretariat@ptnss.pl skanu deklaracji członkostwa lub listu na adres: PTNSS pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań oraz wpłacenia na konto Towarzystwa – 02 1090 1854 0000 0001 5303 5351 Santander Bank Polska – wpisowego w wysokości: 50,00 złotych (pięćdziesięciu zł).

2. Aktywne członkostwo trwa 12 miesięcy danego roku kalendarzowego a w przypadku wstąpienia do Towarzystwa w ciągu roku, począwszy od daty uchwały Zarządu przyjmującej kandydata do Towarzystwa do końca tego roku. Przedłużenie członkostwa na następny rok jest uwarunkowane wpłaceniem składki rocznej, lub składek miesięcznych w ilości odpowiadającej przynależności w pierwszym roku, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku. Niedotrzymanie tego terminu powoduje skreślenie z listy członków i ewentualnie konieczność powtórzenia całej procedury wstępowania do Towarzystwa.

3. Wysokość składki członkowskiej miesięcznej/rocznej jest umowna i zależy od osobistej deklaracji Członka, nie może być jednak niższa niż 10,00 zł miesięcznie lub 120,00 zł rocznie. Wysokość zadeklarowanej składki jest poufna i dostępna jedynie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Składka członkowska może być wpłacana w ratach miesięcznych, kwartalnych lub raz w roku wg uznania Członka. Apelujemy do Członków znajdujących się w lepszej sytuacji materialnej o hojniejsze wspieranie potrzeb Towarzystwa, jednocześnie informując, że wysokość zadeklarowanej składki może być zmieniona z inicjatywy Członka w następnym roku członkostwa, na podstawie nowej deklaracji.

4. Dla usprawnienia procedury aktywacji członkostwa w kolejnych latach oraz uniknięcia przez Członków kłopotliwych przeoczeń, Zarząd zwraca się do wszystkich Członków z prośbą o zlecenie regulowania składek członkowskich swoim bankom lub płatnikom (zakładom pracy).

5. Informujemy jednocześnie, że każdy aktywny Członek Towarzystwa będzie miał bezpłatny dostęp czasopisma Combustion Engines wydawanego przez Towarzystwo.

6. Korespondencja między władzami Towarzystwa a Członkami będzie się opierała na łączności elektronicznej. Prosimy zatem o uwagę przy wypełnianiu ankiety w tym zakresie i zapewnienie sobie łączności e-mailowej osobistej, służbowej lub koleżeńskiej.

Podstawowe zasady członkostwa reguluje Statut Towarzystwa. Jednak dla usprawnienia naszej wspólnej działalności niezbędne są  rozwiązania szczegółowe określone przez Zarząd w dniu 21 lutego 2003 r. Zarząd podejmując te ustalenia zdaje sobie sprawę z pewnych niedogodności i obciążeń finansowych dotykających Członków Towarzystwa, zwraca się więc do wszystkich zainteresowanych o zrozumienie niezbędnych potrzeb związanych z uruchomieniem i podstawową działalnością Towarzystwa.02 1090 1854 0000 0001 5303 5351

Title
.