Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Nagroda im. prof. Włodzimierza Staweckiego

 

Dla uczczenia pamięci profesora doktora nauk technicznych Włodzimierza Staweckiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu,

aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, inicjatora wielu prac badawczo-rozwojowych dotyczących transportu szynowego

 

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

 

ustanawia specjalną nagrodę im. Prof. Włodzimierza Staweckiego przyznawaną w dowód uznania 

 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego. 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych ustanawia jednocześnie Regulamin przyznawania tej nagrody.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY IM. PROF. WŁODZIMIERZA STAWECKIEGO

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TRANSPORTU SZYNOWEGO

A. Nagroda

1.        Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych ustanawia Nagrodę im. prof. Włodzimierza Staweckiego, która ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć w zakresie badań, rozwoju konstrukcji, wdrożenia i organizacji kolejnictwa, pojazdów szynowych, a szczególnie rozwoju nowoczesnych układów napędowych pojazdów szynowych.

2.        Nagrodę im. prof. Włodzimierza Staweckiego ustanawia się dla uczczenia Jego pamięci, wieloletniego dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu w uznaniu ogromnych zasług dla organizacyjnego i naukowego rozwoju tego Instytutu, dla rozwoju badań nad kolejnictwem, konstrukcją pojazdów szynowych i kolejowych układów napędowych, szczególnie w zakresie poprawy ich właściwości ekologicznych i eksploatacyjnych.

3.        Nagroda jest przyznawane w postaci statuetki oraz dyplomu, poprzedzone uchwałą Zarządu. Statuetka jest opatrzona inskrypcją: Nagroda im. prof. Włodzimierza Staweckiego za szczególny wkład w rozwój transportu szynowego.

4.        Nagrodę przyznaje Zarząd PTNSS na wniosek Kapituły Nagrody za określony rok kalendarzowy.

B. Kapituła Nagrody

5.        Kapituła Nagrody zostaje mianowana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Kapituła składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego wybieranego spośród członków Kapituły przez nich samych.

6.        Przewodniczącym Kapituły może być tylko członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

7.        Do wniosków o przyznanie Nagrody Kapituła wyznacza ze swojego grona członka-referenta, który przedstawia wniosek i jego umotywowanie na zebraniu Kapituły, w którym musi uczestniczyć co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący. Po przeprowadzeniu analizy i dyskusji zasadności złożonego wniosku jego zaopiniowanie odbywa się w drodze głosowania.

8.        Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w zależności od wpływających wniosków o przyznanie Nagrody.

C. Tryb i procedura przyznawania Nagrody

9.        Wniosek o przyznanie Nagrody może złożyć przedstawiciel kierownictwa jednostek naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych lub firm zajmujących się działalnością na rzecz rozwoju transportu szynowego, a także członek Kapituły lub inny członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

10.    Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać dokumentację pozwalającą na rzetelną i obiektywną ocenę zasadności jej przyznania, zawierającą opis sylwetki kandydata, wykaz osiągnięć naukowych, organizacyjnych, konstrukcyjnych lub wdrożeniowych stanowiących znaczący wkład w rozwój transportu szynowego oraz wskazanie ich szczególnego i wybitnego znaczenia.

11.    Pozytywnie zaopiniowany przez Kapitułę Wniosek o przyznanie Nagrody Przewodniczący Kapituły lub upoważniony przez niego członek Kapituły przedstawia na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, który jest przez Zarząd akceptowany w trybie normalnego głosowania.

D. Tryb wręczania Nagrody

12.    Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z dokumentacją określoną przez Kapitułę składa się w formie elektronicznej na adres sekretariatu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (e-mail: sekretariat@ptnss.pl) adresując do Kapituły Nagrody.

13.    Przyznana przez Zarząd PTNSS Nagroda jest wręczana publicznie przy okazji szczególnych wydarzeń Towarzystwa, np.: na Walnym Zebraniu Towarzystwa, Zebraniu Zarządu lub wydarzeniu naukowym (konferencja, seminarium) organizowanym przez Towarzystwo, w najbliższym czasie po upływie roku kalendarzowego przyznania Nagrody.

14.    Nagrodę wręcza Prezes Towarzystwa lub członek Zarządu Towarzystwa.

Druga Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego przyznana

Podczas XX Jubileuszowej Konferencji TABOR SZYNOWY – ZAKUP, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE w Ustce, odbywającej się w dniach 29-31.03.2023 roku, dokonano wręczenia Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego za rok 2022. Nagroda jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce podczas uroczystej kolacji.

Nagrodą w postaci statuetki oraz okolicznościowego dyplomu uhonorowano pana Dyrektora Zenona Duszyńskiego. Jest on absolwentem Politechniki Poznańskiej Zakładu Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej. Rozpoczął karierę zawodową w ZNTK w Bydgoszczy, gdzie najpierw zajął się budową i organizacją odlewni żeliwa. Był kierownikiem produkcji Odlewni Żeliwa w Bydgoszczy przynależnej do ZNTK Bydgoszcz. Następnie był kierownikiem Działu Organizacji i Zarządzania w ZNTK Bydgoszcz.

W latach 90-tych został Członkiem Zarządu – Dyrektorem Produkcji i Techniki w ZNTK Bydgoszcz. Współzałożyciel i współwłaściciel PESA Bydgoszcz SA, gdzie od 2001 do 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Techniki, a w latach 2015-2018 był członkiem Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA.

W czasie pełnienia obowiązków Członka Zarządu był odpowiedzialny za współpracę z instytucjami naukowymi w szczególności z ówczesnym Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, Politechniką Krakowską, Politechniką Poznańską oraz Politechniką Warszawską. W Instytucie „TABOR” współpracował z wieloletnim Dyrektorem Instytutu – profesorem Włodzimierzem Staweckim.

 

Członkowie Kapituły dziękują za współpracę Organizatorom – Dyrekcji i Pracownikom Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei oraz Zarządowi firmy CSI INVEST.

M.A.

Pierwsza Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego przyznana

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku w Józefowie k. Warszawy odbywającej się w dniach 30.08-2.09.2022 roku dokonano wręczenia Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego za rok 2021. Nagroda jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce podczas dedykowanej (kolejowej) sesji plenarnej.

Nagrodą w postaci statuetki oraz okolicznościowego dyplomu uhonorowano pana prof. dra hab. inż. Włodzimierza Gąsowskiego. Jest to niewątpliwy autorytet w zakresie konstrukcji pojazdów mechanicznych (specjalista w obszarze statków powietrznych, taboru szynowego oraz ich jednostek napędowych). O bogatym dorobku świadczy przede wszystkim praca na rzecz nauki i przemysłu w podmiotach: WSK Mielec, H. Cegielski – Poznań, Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO, Politechnika Poznańska, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. W odniesieniu do ostatniego podmiotu pan prof. W. Gąsowski przez ponad 40 lat był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe”.

Prof. W. Gąsowski jest autorem ponad 180 publikacji krajowych i zagranicznych, kilkunastu monografii oraz kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu. Stworzył szkołę naukową w zakresie metod obliczeń pojazdów szynowych umożliwiających określenie ich wybranych właściwości już w procesie projektowania, bez konieczności ich korygowania na prototypach wagonów i lokomotyw. Obejmują one m.in.: ustalenie zależności między parametrami geometrycznymi pojazdów w różnych warunkach otoczenia, a jego oporami aerodynamicznymi, określenie właściwości dynamicznych zawieszeń pojazdów oraz ocenę bezpieczeństwa jazdy wagonów o dużej sztywności skrętnej po wichrowatym torze. Biografia naukowa profesora jest przedstawiona w „Who’s Who in Science in Europe” (Longeman Information, London 1987) oraz w „Who’s Who in World” (MARQUIS, N. York 1996).

Pamiątkową statuetkę przekazano także rodzinie prof. W. Staweckiego. Z rąk Przewodniczącego Kapituły Nagrody – prof. dra hab. inż. Jerzego Merkisza, m. dr h.c., odebrała ją pani dr inż. Hanna Stawecka, córka zmarłego w 2020 roku prof. W. Staweckiego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele nauki polskiej, krajowej branży producentów pojazdów szynowych, przewoźników kolejowych oraz urzędów centralnych. Członkowie Kapituły dziękują za współpracę Organizatorom – Pracownikom Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz jego Władzom, pod wodzą pani Dziekan prof. dr hab. inż. Marianny Jacyny.

Przypomnijmy, że Konferencja „Transport XXI wieku” to cykliczna konferencja organizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu PAN oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

M.A.

Title
.