Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Nagroda PTNSS dla autora wyróżnionej rozprawy doktorskiej

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych ustanowiło coroczną nagrodę Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla autora wyróżnionej rozprawy doktorskiej w celu uczczenia pamięci Profesora Zygmunta Szlachty. W celu wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Wyróżnionej Rozprawy Doktorskiej im. Profesora Zygmunta Szlachty za mijający rok kalendarzowy promotorzy rozpraw lub kierownicy jednostek, które nadały stopień (np. dziekan lub dyrektor jednostki badawczo–rozwojowej), powinni złożyć dokumentację rozpraw doktorskich, zawierającą:
– egzemplarz rozprawy doktorskiej (w formacie PDF),
– recenzje rozprawy, pochodzące z jej przewodu doktorskiego,
– uchwałę Rady Wydziału lub Rady Naukowej, która nadała stopień doktora.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY IM. PROFESORA ZYGMUNTA SZLACHTY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SILNIKÓW SPALINOWYCH

DLA AUTORA WYRÓŻNIONEJ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Z DZIEDZINY SILNIKÓW SPALINOWYCH

 

1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Wyróżnionej Rozprawy Doktorskiej została ustanowiona w celu uczczenia pamięci Profesora Zygmunta Szlachty.

2. Nagrodę przyznaje corocznie Zarząd PTNSS na wniosek Komisji Nagrody.

3. Komisja Nagrody zostaje mianowana przez Zarząd ze swego składu. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, mianowanego przez Zarząd.

4. Przedmiotem Nagrody, przyznawanej za dany rok kalendarzowy, są rozprawy doktorskie z dziedziny silników spalinowych, na których podstawie nadano w danym roku kalendarzowym stopień naukowy doktora nauk technicznych.

5. Nagroda jest w postaci dyplomu oraz ma charakter finansowy. O wysokości Nagrody decyduje corocznie Zarząd w formie uchwały.

6. Dokumentację rozprawy doktorskiej, stanowiącą podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, składa promotor rozprawy lub kierownik jednostki, która nadała stopień (np. dziekan lub dyrektor jednostki badawczo–rozwojowej).

7. Dokumentacja rozprawy doktorskiej, stanowiącą podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, zawiera:
– egzemplarz rozprawy doktorskiej (w formacie PDF),
– recenzje rozprawy, pochodzące z jej przewodu doktorskiego,
– uchwałę Rady Wydziału lub Rady Naukowej, która nadała stopień doktora

8. Coroczny termin składania dokumentacji rozpraw doktorskich, stanowiących podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, mija 31 marca następnego roku, dotyczącego rozpatrywanych rozpraw, zwanego rokiem przyznawania Nagrody.

9. Miejscem składania w formie elektronicznej dokumentacji rozpraw doktorskich, stanowiących podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, jest sekretariat Towarzystwa – email: sekretariat@ptnss.pl

10. Komisja rozpatruje kandydatury do Nagrody na podstawie dostarczonej dokumentacji i opinii, opracowanej przez samodzielnego pracownika naukowego wyznaczonego przez Komisję.

11. Ostatecznym terminem sformułowania przez Komisję wniosku o przyznaniu Nagrody jest 30 kwietnia roku przyznawania Nagrody.

12. Ostatecznym terminem przyznania przez Zarząd Nagrody jest 30 czerwca roku przyznawania Nagrody.

13. Nagroda jest wręczana w zależności od organizowanych imprez Towarzystwa na: Walnym Zebraniu Towarzystwa, Zebraniu Zarządu lub imprezie naukowej (konferencja, seminarium) organizowanej przez Towarzystwo, w okresie od 1 października do 31 grudnia roku przyznawania Nagrody, albo też na innej ważnej uroczystości uczelni (instytutu) doktoranta.

14. Nagrodę wręcza Prezes Towarzystwa lub członek Zarządu Towarzystwa, wyznaczony przez Zarząd w drodze uchwały.

Laureaci

 • 2010
  Dr inż. Marcin Zacharewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni za pracę doktorską pt. „Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów procesów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę”.
  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. AMW
  Dr inż. Jakub Czajka z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt.: „Doświadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni zamkniętej w silnie zawirowanym ośrodku”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki.
 • 2012
  Dr inż. Paweł Wojewoda z Politechniki Rzeszowskiej za pracę doktorską pt. „Metodyka doboru silnika spalinowego dla wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda
 • 2014
  Dr inż. Piotr Bera z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę doktorską pt. „Analiza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej”
  Promotor: dr hab. inż. Jan Szybka, prof. AGH
 • 2016
  Dr inż. Przemysław Borowski z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt. „Identyfikacja systemu tworzenia i spalania mieszanki w układzie dwóch wtryskiwaczy z bezpośrednim wtryskiem benzyny”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
 • 2018
  Dr inż. Wojciech Cieślik z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt. „Wpływ recyrkulowanych spalin na przebieg spalania w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
  Dr inż. Monika Andrych-Zalewska z Politechniki Wrocławskiej za pracę doktorską pt. „Wpływ katalizatora wewnętrznego na emisję spalin w stanach pracy silnika o zapłonie samoczynnym odpowiadających jego użytkowaniu trakcyjnemu”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
 • 2019
  Dr inż. Remigiusz Jasiński z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt. „Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
 • 2020
  Dr inż. Maksymilian Mądziel za rozprawę doktorską pt. „Wpływ charakterystyki ruchu na rondach na emisję spalin”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda;
  Promotor pomocniczy: dr inż. Artur Jaworski
  Dr inż. Maciej Siedlecki za rozprawę doktorską pt. „Emisja cząstek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
  Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Rymaniak
 • 2021
  Dr inż. Katarzyna Suchocka z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską pt. „Modelowanie emisji frakcji wymiarowych cząstek stałych do celów oceny oddziaływania zanieczyszczeń motoryzacyjnych na środowisko”
  Promotor prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
Title
.